Q&A om vederlagsfri fysioterapi

Hvad har du ret til, når du har brug for fysioterapi og hvordan forholder du dig, hvis din træning ændres. Vi har samlet en række spørgsmål og svar.

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Mennesker med parkinson kan få vederlagsfri fysioterapi, det vil sige gratis fysioterapi. Det kræver en lægehenvisning og følger af Sundhedslovens §140a. Det er din praktiserende læge eller neurolog, som skriver henvisningen, og den skal fornyes hvert år. Fornyelsen sker ofte mellem fysioterapeut og læge, uden du bliver involveret.

 

Hvad har jeg ret til under den vederlagsfri fysioterapi?

Som udgangspunkt foregår den vederlagsfri fysioterapi til mennesker med parkinson på hold og kun undtagelsesvis som individuel træning. Fysioterapeuten skal løbende foretage en faglig vurdering af den enkelte patients behov og behandlingsforløb. Hvis fysioterapeuten ændrer din behandling – f.eks. hvis du bliver reduceret fra to til én gang om ugen eller den helt stopper – er det vigtigt, han/hun giver dig en faglig begrundelse for ændringen og dokumenterer den i din behandlingsplan.

 

Hvad er en behandlingsplan?

Behandlingsplanen erstatter ikke status- og undtagelsesredegørelser, men skal være et samarbejdsredskab for dialog mellem patient, fysioterapeut, læge og kommune.

Behandlingsplanen skal:

 • fastlægge mål, indhold og tidsplan
 • indeholde testresultater
 • indeholde oplysninger om den samlede rehabiliteringsindsats og de involverede parter
 • afspejle hele behandlingsforløbet
 • udfyldes i samarbejde med patienten og opbevares hos den behandlende fysioterapeut
 • opdateres efter behov, dog minimum 1 gang årligt
 • kunne udarbejdes elektronisk og kunne printes ud i word-format.

Du finder din behandlingsplan på www.sundhed.dk. Det er også her, du kan tjekke, om der bliver registreret det korrekte antal gange. Det gør du på denne måde:

 • Vælg ‘Mine konsultationer’
 • Vælg ‘Behandler’
 • Vælg ’Fysioterapi’
 • Vælg ‘Fra – til dato’

 

Hvor mange deltagere må der være på et hold?

Ved holdtræning skal der normalt være mellem 3-6 deltagere per hold. Holdene kan være større, hvis der indgår flere terapeuter eller instruktører i træningen. Hvis du vurderer, at antallet af deltagere på holdet går ud over dit faglige udbytte, kan du til at starte med tage en dialog med din fysioterapeut. Hvis det ikke ændrer på situationen, kan du klage over det faglige indhold. Se længere nede hvordan det gøres.

 

Må fysioterapeuten sætte mig på venteliste?

Som nydiagnosticeret med parkinson vil du højst sandsynligt komme på en venteliste. Du skal blive skrevet op på en venteliste med det samme for at komme til hurtigst muligt. Hvis du bor i en større by, hvor der er flere fysioterapeutklinikker, kan du på Sundhed.dk orientere dig om, hvor lange ventelisterne er i den enkelte klinik, men samtidig er det en god ide at blive skrevet op i en klinik, hvor de har viden om parkinson. Læs mere om disse klinikker her.

Når du bliver skrevet op på venteliste, kan du vælge at modtage behandling uden for overenskomsten og selv betale. Når ventetiden er overstået, kan du fortsætte dit behandlingsforløb med tilskud fra det offentlige.

 

Hvad kan jeg gøre, hvis min træning ændres?

Hvis du bliver reduceret i din vederlagsfri fysioterapi, eller den helt stopper, skal du have en faglig begrundelse, og det skal dokumenteres i din behandlingsplan. Ændringen må aldrig være begrundet i den nye overenskomst eller økonomi.

Første skridt vil altid være at tale med din fysioterapeut. Hvis det ikke ændrer på udfaldet, kan du klage på to forskellige måder.

Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, skal du klage ved Styrelsen for Patientklager. Dette kan være i tilfælde af uenighed mellem dig og din fysioterapeut om dit behandlingsbehov, f.eks. uenighed om hvad den rette behandling er. Du kan læse mere: https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling/

Hvis du vil klage over serviceniveauet, skal du klage til den region, hvor fysioterapeuten har sin praksis. Herefter sendes klagen videre til behandling i samarbejdsudvalgene for fysioterapi. Klager, der vedrører manglende overholdelse af overenskomstaftalen, fx reduktion i træning uden en faglig begrundelse, skal også sendes til regionen. Dette sker via sikker post, hvor du skal udfylde og sende et skema til regionen. Her er link til de enkelte regioner:

Region Hovedstaden: Klage over behandling eller service (regionh.dk)

Region Sjælland: Klage og erstatning – Region Sjælland – Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

Region Syddanmark: Klagevejledning og klager over andre forhold (regionsyddanmark.dk)

Region Midtjylland: Klage og erstatning – Sundhed – Region Midtjylland (rm.dk)

Region Nordjylland: Få hjælp til at … (rn.dk) (patientpjece)

Klagen skal fremsættes indenfor seks uger og behandles af samarbejdsudvalget i den region, hvor fysioterapeuten har sin praksis. Såfremt man ønsker at anke afgørelsen, kan denne indbringes for Landssamarbejdsudvalget. Ankefristen er også her seks uger.

Du kan kontakte teamleder og sundhedspolitisk konsulent Marlene Grønnegaard Them på tlf. 36350235 eller mail mgt@parkinson.dk, hvis du har brug for hjælp til at klage. Vi kan desværre ikke klage for dig, men vi kan hjælpe dig til selv at klage.

 

Må fysioterapeuten kræve penge for vederlagsfri fysioterapi?

Hvis du går til vederlagsfri fysioterapi, og din fysioterapeut reducerer din træning, fx fra to til én gang om ugen, må han/hun ikke tilbyde ekstra træning mod fuld egenbetaling.

Der er andre regler, hvis du står på venteliste, jf. ovenstående.

 

Kan jeg få kørsel til vederlagsfri fysioterapi?

Du skal selv sørge for kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Du kan evt. bruge din flextrafik, men den vil næppe holde hele året.

Hvis du på grund af helbredet ikke længere kan træne i klinikken, kan din læge ordinere behandling i hjemmet. Fysioterapeuten skal også i disse tilfælde give en faglig begrundelse, hvis han/hun ændrer i behandlingen og dokumentere det i din behandlingsplan.

 

Hvad betyder de nye strukturerede forløb for mennesker med parkinson?

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har forhandlet en ny overenskomst på plads, som trådte i kraft 1. januar 2024. Som en del af overenskomsten skal der laves strukturerede forløb for fire af de største diagnosegrupper.

For mennesker med parkinson træder de i kraft 1. januar 2025, og er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet. Vi ved, at de nye strukturerede forløb skal følge evidensen på området inden for parkinson og fysisk træning, og at de skal være med til at løfte kvaliteten og skabe ensartet fysioterapi i hele landet. Vi ved også, at der skal ske en effektivisering på 2,5 procent, det vil sige, at flere mennesker med parkinson skal inkluderes i den vederlagsfri ordning inden for de samme økonomiske rammer.

De første strukturerede forløb er for mennesker med sclerose og de begyndte allerede 1. januar 2024. Parkinsonforeningen vil følge disse forløb tæt og har også en tæt dialog med Danske Fysioterapeuter, der har givet håndslag på, at Parkinsonforeningen og Videns- og kompetencecenteret for rehabilitering af mennesker med parkinson vil blive tæt inddraget. 

 

Send gerne cases til os

Parkinsonforeningen er altid interesseret i at høre, hvad der sker rundt i landet. Hvis du oplever ændringer, reduktion eller helt stop i din vederlagsfri fysioterapi, så sørg for at få det på skrift fra fysioterapeuten. Derefter kan du ringe eller skrive til teamleder Marlene Grønnegaard Them på tlf. 36350235 eller mgt@parkinson.dk.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.