Samarbejde med kommunen

Generelt om sagsforløbet

Du har ikke automatisk ret til hjælp og støtte fra kommunen fordi du har fået en parkinsondiagnose. Støtten afhænger af dit funktionsniveau og da lovgivningen er ens for alle, er det vigtigt at beskrive, hvordan sygdommen påvirker og begrænser dig i dagligdagen.

Det er altid en god ide at undersøge forskellige muligheder og være godt forberedt. Undersøg, hvad der står i lovgivningen og brug evt. den faglige rådgivning gennem Parkinsonforeningen. Det er også en god ide at sparre med andre med parkinson og der kan være meget viden at hente gennem netværk, fx dit træningshold, aktiviteter gennem Parkinsonforeningen eller virtuelle netværk på Facebook.

Råd og vejledningsforpligtelsen

Din kommune har pligt til at yde dig råd og vejledning. Det gælder også i forhold til at finde rundt i systemet, så din henvendelse kommer til korrekt afdeling/myndighed.

Oplysningsforpligtelsen

Kommunen skal sørge for at sagen er tilstrækkelig oplyst, før der træffes en afgørelse. Det sker ved at de taler med dig og indhenter relevante oplysninger fra fx din læge. Du har ret til at blive partshørt i oplysninger, som du ikke kan formodes at kende i forvejen.

Sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen i hver kommune har fastsat sagsbehandlingsfrister, som skal ligge offentlig tilgængelige, typisk på kommunens hjemmeside. Hvis fristerne ikke overholdes, har kommunen pligt til at orientere dig, så du får oplyst, hvornår du så kan forvente et svar.

Afgørelsen

Afgørelser skal være skriftlige og skal indeholde klagevejledning med. Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, har du 4 ugers klagefrist. Det er vigtigt at denne frist overholdes! Der skal i afgørelse stå en begrundelse for bevilling eller afslag, også konkret, hvad der er bevilget (fx antal timer hjemmehjælp). Kommunerne har et såkaldt serviceniveau og arbejdes efter kvalitetsstandarder, men de kan ikke begrunde et afslag med disse. Kommunen skal fortsat foretage en individuel og konkret vurdering i din sag.

Det sker at sagsbehandler træffer afgørelser under rådgivningssamtalen, forstået på den måde, at der oplyses, at det du spørger til, kan ikke bevilges, at du er alt for godt fungerende o.lign. Bed om at få dette på skrift, så du selv har mulighed for at undersøge sagen nærmere og du har mulighed for at benytte din klageadgang.

Klagesager

Der er ikke formkrav ved klager, så du kan nøjes med at ringe til kommunen og sige, at du klager – husk at få en kvittering. Herefter skal de genbehandle sagen og hvis afslaget fastholdes, sendes sagen til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kvitterer i et brev, hvor de oplyser sagsbehandlingstid, som i perioder er relativ lang. Du kan altid indsende supplerende oplysninger, indtil det tidspunkt, hvor de træffer en afgørelse. Ankestyrelsen kan give dig medhold, eller de kan stadfæste kommunens afgørelse – eller, hvad der ikke sker sjældent, kan de hjemvise sagen til kommunen. Sidstnævnte handler som reglen om, at der mangler oplysninger eller der er forhold, som Ankestyrelsen ikke mener at kommunen har taget stilling til.

Borgerrådgiver

De fleste kommuner har en borgerrådgiver, hvis primære opgave er, at forvaltningen overholder gældende love og frister samt at borgerne mødes på en god og hensigtsmæssig måde. Borgerrådgiver går ikke ind i selve sagsbehandlingen eller i afgørelser, men kan bruges fx hvis sagsbehandlingen trækker ud eller du oplever, at du ikke bliver rådgivet korrekt.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.